Адреса: ул. Илирија, Градски пазар, кат, локал 92, 1200 Тетово
Телефон: 044 331 383; факс: 044 331 383 моб: 070 263 250; 070 321 606
Град: Тетово ·
E-mail: bibaj.kompani@yahoo.com  

 

БИБАЈ КОМПАНИ e градежна фирмa од Тетово, а нејзината основна дејноста е нискоградба, водоводна и канализациона мрежа,патишта и други инфра структурни дејности.Поседува Лиценца Б и Лиценца А. БИБАЈ КОМПАНИ има дваесетина вработени дел од нив се високостручни кадри, дипломирани градежни инжињери,инжињери архитекти како и геодетски техничари.Покрај овластувањата за градба имаат и овластувања за надзор, проектирање и ревизија со што ја потврдува нивната стручноста и успешност во реализација на значајни објекти, а потврда за тоа се и Сертификатите кои ги поседува Компанијата: ISO 1401, 2002 и ISO 9001, 2008. Располага со сопствен плац и гаража, се грижи за одржување на сопствената механизација: багери,булдужери,камиони, приколки,вибро ваљци и друга механизација потребна за изведување на инфраструктурни дејности. БИБАЈ КОМПАНИ беше ангажирана најмногу во Полошкиот региоен како и дел во регионот од Македонија во реализација на поголеми и значајни објекти како што се: -фекална канализација над 3200м како и пумпна станица во Сиричино, -изградба на АБ ѕидови, реконструкција и асвалтирање на патот за Бањица, -дренажа и поставување на тротоари во тетовско Бањица, - регулација на коритото на реката Шемница во Могила, - изведување на атмосверска канализација во Новаци, Битола, - поплочување на 20 улици со бехатон во седум населени места во Општина Врапчиште, -изградба на фекална канализација, дренажа,водовод и пумпна станица за бегалскиот камп во Табановце.

Насока